Miesięczne archiwum: Styczeń 2021

Komisja egzaminacyjna

                                                 Uchwała nr 1/2021                              Prezydium Zarządu Okręgu PZW w  Katowicach                                                                              z dnia 21.01.2021 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Koła PZW     nr 10 Chrzanów

Na podstawie § 48 ust. 2 w związku z § 47 pkt. 30 Statutu PZW        z dnia 15. 03. 2017 r.

                 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach                                                                                          uchwala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  § 1                                                                                            Powołuje na wniosek Zarządu Koła nr 10 Chrzanów następujący skład komisji  egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską :                                                                                                                                              1.         Bogdan Michałek            -przewodniczący Komisji.                             2.         Ryszard Madej                    -członek  komisji                                                   3.         Zdzisław Pater                   -członek komisji                                                     4.         Mieczysław Wartalski   -członek komisji

                                                                      § 2                                                                                           Uzupełnienie składu komisji egzaminacyjnej może nastąpić w przypadku zdekompletowania do dwóch osób lub braku przewodniczącego komisji.

                                                                       § 3                                                                                          Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Koła PZW nr 10 Chrzanów.

                                                                      § 4                                                                                           Traci moc uchwała nr 97/2020 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 10. 12. 2020 r.

                                                                     § 5                                                                                             Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku

 

Wiceprezes ZO ds. Organizacyjnych                           Prezes ZO

      Janusz Olszewski                                                                     Mirosław Iwański

 

 

Sprzedaż znaków

Informujemy że sprzedaż znaków będzie kontynuowana w każdą sobotę w godzinach od 9.00 – 12.00 do ostatniej soboty  Kwietnia.                                                                                                                                   Jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające sprzedaż, poinformujemy o tym w odrębnym komunikacie na stronie internetowej naszego koła.                                                                                   Jednocześnie przypominamy wszystkim zainteresowanym zakupem znaków o konieczności stosowania się do zaleceń dotyczących sytuacji epidemicznej zamieszczonych w poprzednim komunikacie.

Sprzedaż znaków

Informujemy wszystkich zainteresowanych że w dniu 16. 01.  2021 r. w godzinach 9.00 – 12.00 sprzedawane będą znaki                      ( pozwolenia na amatorski połów ryb ).

Wszystkich zainteresowanych prosi się o zachowanie reżimu sanitarnego t.j. wchodzenie do siedziby koła pojedynczo, zasłanianie ust i nosa maseczką,  dezynfekowanie rąk po wejściu do pomieszczenia, stosowanie się do wszystkich poleceń osób sprzedających znaki i wydających kartoteki.

Przypominamy również osobom  oczekującym na zewnątrz o konieczności zasłaniania ust i nosa, jak również o obowiązku zachowania odległości 2m między osobami.

Przestrzeganie powyższych zasad jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa osób obsługujących Wędkarzy, jak również dla samych zainteresowanych zakupem znaków.