Dzienne archiwum: 6 sierpień 2020

Regulamin Zawodów w Wędkarstwie Spławikowym o Mistrzostwo Koła nr 10 Chrzanów-Miasto

REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM KOŁA PZW nr 10 Chrzanów-Miasto

1. TEREN ZAWODÓW.
1.1. Zawody rozegrane będą na akwenie Chechło w Trzebini w dniu 22 08 2020, rozpoczęcie godzina 7.00, czas trwania zawodów 4 godziny.
1.2. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić od 10 do 15 metrów.
1.3. Stanowiska wędkarskie powinny być oddzielone od siebie pasem neutralnym o szerokości 1 metr,( strefa ta może być pomniejszona lub zaniechana).
2. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.
2.1. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, spławik,
obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce (łączny ciężar obciążenia nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden haczyk. Podstawowe obciążenie zestawu nie może w całości spoczywać na dnie. Do kontaktu z dnem dopuszcza się jedynie 10% całego obciążenia zestawu.  Dozwolone jest stosowanie kołowrotka. Zabrania się stosowania tyczek z t.z. krótkim zastawem.
W przypadku, kiedy podczas trwania  zawodów sędzia zauważy lub ktoś mu wskaże,
ewidentne naruszenie powyższego punktu, ma prawo zażądać skontrolowania zestawu nie
czekając do zakończenia tury. W tym przypadku zawodnika obowiązuje zakaz zmiany
uzbrojenia wędki (pozycji spławika, zmiany ciężaru obciążnika, zerwania końcówki obciążenia itp.)..
2.2. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce „suporcie” z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.
2.3. W trakcie nęcenia zanętą lekką zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu z wędką,
2.4. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. Siatka: okrągła o średnicy obręczy minimum 40 cm, prostokątna o przekątnej minimum 50 cm Ustawienie siatki na stanowisku jest dowolne, ale po dokonaniu kontroli technicznej zanęt i przynęt.
Niedozwolone jest stosowanie innego systemu do przetrzymywania ryb.
2.5. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak:
proca, podbierak, platformy o wymiarach maksymalnych 1m x 1m, na której zawodnik może
stać (siedzieć); platforma musi być ustawiona na linii brzegowej poza wodą, jeśli jest konieczne, przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (decyzję tę podejmuje organizator za zgodą Sędziego Głównego). Dodatkowa platforma może być ustawiona w jednej linii z platformą główną, ale tylko w celu złożenia sprzętu wędkarskiego.
2.6. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych.
Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.
Zabrania się używania przynęt sztucznych, ikry, żywych lub martwych ryb (także jako dodatków do zanęty). Ogranicza się ilość używanych zanęt  do 5 litrów. Zanęta przy pomiarze objętości musi być nawilżona i przesiana, gotowa do użycia wraz z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem, ziarnami, itp. i innymi dodatkami, które nie stanowią zagrożenia dla fauny i środowiska wodnego (w ramach limitu w stanie suchym dopuszcza się tylko atraktory). Zanęta nie może być ubita w pojemniku.
Po dokonaniu kontroli ilości zanęt, przecieranie zanęty (poprzez sito, kosz, siatki, itp.) jak
również mieszanie mikserem elektrycznym oraz ponowne nawilżanie zanęty z użyciem
czegokolwiek (rąk, zraszacza, gąbki, pojemnika itp.) jest całkowicie zabronione.
2.7. Ilość jednorazowo wyrzucanej przez zawodnika zanęty definiuje się następująco:
– zanęta ciężka – bryła zanęty dowolnej wielkości (uformowana dopiero po dokonanej kontroli ilości zanęt i przynęt). Nie wrzucone kule zanęty ciężkiej po sygnale „wolno łowić” (czwarty sygnał) należy rozkruszyć.
– zanęta lekka – bryła formowana i pobrana jedną ręką przez zawodnika jednorazowo z
pojemnika, bez dociskania o żaden przedmiot (udo, wiadro, ect.) Wyjątek stanowi nęcenie
klejonymi białymi robakami. Ich porcja powinna być pobrana z pojemnika jedną ręką ale kula może być formowana przy użyciu obu rąk.

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.

3.1. Czas trwania  zawodów o Mistrzostwo Koła wynosi:  4 godziny. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania  zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak zawody były uznane za rozegrane, nie mogą trwać krócej niż 1 godzinę.

Zapisy na zawody należy dokonywać telefonicznie pod nr tel. 608 570 923 do dnia 19 08 2020
Decyzja o podziale na kategorie wiekowe podjęta zostanie po zamknięciu zapisów( przekrój wiekowy, liczba chętnych)
3.2 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BURZY.
1.Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów:
– żaden zawodnik nie może wejść na swoje stanowisko (opóźniony sygnał wejścia na
stanowiska) lub przygotowywać sprzęt (podwójny sygnał – koniec fazy przygotowania).
Jeżeli warunki pogodowe i limit czasu w programie zawodów na to pozwolą, zawody mogą  odbyć się normalnie lub zostać skrócone, a jeśli warunki pogodowe się nie poprawią lub uniemożliwia to program zawodów, zawody zostają anulowana.
2.Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania  zawodów, zawody zostają natychmiast przerwane;
Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów:
– pierwszy sygnał – podwójny, po którym zawodnik ma obowiązek natychmiastowego
opuszczenia stanowiska. Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, zawody będą kontynuowane.
– drugi sygnał – informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko,
– trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów.
Czas trwania zawodów może zostać skrócony jeśli program zawodów nie pozwala na kontynuację do końca planowanych czterech godzin wędkowania (na podstawie decyzji podjętej przez Sędziego zawodów).
3.3 Po losowaniu zawodnicy udają się na stanowiska.
Obowiązują następujące sygnały:
– pierwszy sygnał – na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może rozpocząć nęcenie zanętą ciężką,
– drugi sygnał oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie i może używać wyłącznie zanęty lekkiej,
– trzeci sygnał oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut,
– czwarty sygnał oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby
wyjętej z wody. Do czasu przybycia komisji wagowej siatka z rybami pozostaje w wodzie.
Sygnały akustyczne dla poszczególnych faz zawodów powinny być krótkie, ale słyszalne na
całym terenie zawodów. We wszystkich przypadkach liczy się początek sygnału.
3.4. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska (nie wolno łowić i nęcić w obrębie pasów neutralnych). Ryba która jest holowana i wyjdzie poza stanowisko i pokaże się w strefie neutralnej lub na stanowisku sąsiedniego zawodnika jest zaliczona, jednakże jeżeli żyłka z rybą zostanie zahaczona przez żyłkę sąsiada, ryba musi być bezzwłocznie wypuszczona do wody.
3.5. Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać według swego uznania, pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał zawodnikom na sąsiednich stanowiskach w łowieniu – rzucaniem zanęty i holowaniem ryb oraz że nie będzie sztucznie przedłużał linii brzegowej.
Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie i z rozwagą.
Zabrania się:
– wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów,
– mycia rąk w łowisku przed pierwszym sygnałem,
– wyrzucania do łowiska zanęty, po  zawodach
– używania echosond, także podczas treningu,
– używania przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka,
– używania środków łączności podczas trwania zawodów (np. telefonów, radiotelefonów itp.)
3.6. Zawodnikowi w czasie trwania zawodów (pomiędzy 1 i 4 sygnałem) nie wolno korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych. W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, pomocniczego, zanęt i przynęt, z wyjątkiem części do złamanej wędki, które mogą być wymienione za pośrednictwem sędziego.
Sędzia może także pomóc zawodnikowi rozłączyć zakleszczone elementy wędki i podać napoje chłodzące.
3.7. Po zakończeniu zawodów (po 4 sygnale) zawodnik przekazuje formalnie ryby sędziemu. Zawodnik jest obecny przy ważeniu ryb. Bezpośrednio po zważeniu ryb należy z całą ostrożnością wypuścić je do wody.
3.8. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
– wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich trwania,
– przesiewanie, przecieranie i mieszanie mikserem elektrycznym zanęt oraz dowilżanie zanęt przed sygnałem „wolno nęcić”,
– zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów lub podczas mierzenia gruntu,
nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia,
– używanie wędki oraz siatki i platformy niezgodnej z wymogami regulaminu,
– nęcenie zanętą ciężką po drugim sygnale oraz za nie regulaminowe formowanie zanęty
lekkiej
– łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku
– opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny,
– używanie echosond,
– używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka,
– wyrzucenie do łowiska nadwyżki zanęt i przynęt po turze zawodów,
– przedłożenie komisji sędziowskiej ryby objętej okresem ochronnym,
– nie przestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy technicznej.
– stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków
zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,
– nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednokrotnym zwróceniu uwagi przez sędziego),
– za wnoszenie i posiadanie na stanowisku dodatkowej (ponad wyznaczony limit) zanęty lub przynęty
– łowienie lub nęcenie ryb na terenie zawodów w dniu rozgrywania zawodów
4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.
4.1. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R.
Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.
4.2. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po zważeniu zostają natychmiast wpuszczone do wody. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych. Ryby należy mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu.
4.3. Do połowu nie zalicza się ryby, która:
– została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów,
– odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej podebrana
podbierakiem lub ręką.
W powyższych przypadkach ryba nie jest zaliczona do połowu przez sędziego,
musi zostać natychmiast przez zawodnika wypuszczona do wody
4.4. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego
obchodzenia się ze złowionymi rybami.
5. PUNKTACJA.
5.1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.
5.2. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej, tytułem kary odlicza się
zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych. Punkty te
odliczane są od ilości punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów ochronnych.
5.3. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem kary odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z ilości punktów uzyskanych.

Opracowano  na podstawie REGULAMINU ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM