Miesięczne archiwum: lipiec 2020

Egzamin na kartę wędkarską

W dniu 05 08 2020  w godzinach 16.00 – 18.00 odbędzie się ostatni w tym roku egzamin na kartę wędkarską. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień  umożliwiających amatorski połów ryb do wykorzystania ostatniej sposobności na uzyskanie przedmiotowych uprawnień. Egzamin odbędzie się jak zwykle w siedzibie Koła nr 10 t.j. Chrzanów Rynek 10.

Komisja Egzaminacyjna przy Kole PZW  nr 10 Chrzanów Miasto

Sprzedaż znaków

Osoby zainteresowane zakupem pozwolenia na amatorski połów ryb proszone są                   o zgłaszanie tego faktu na nr tel. 608 570 923. Jeżeli okaże się że jest jeszcze        zainteresowanie nabyciem pozwolenia, zostanie uruchomiona dodatkowa sprzedaż          znaków w dniu 18 07 2020 r. w godzinach 9.00 – 11.00

Regulamin Zawodów Sumowych

 

Regulamin Zawodów Sumowych

17/18 lipiec 2020” GROBLE” nr 218

Organizator ;Koło 10 Chrzanów-Miasto

zawody zostaną rozegrane na zbiorniku Staw nr 3 akwen” GROBLE” nr 218

Uczestnicy zawodów muszą posiadać aktualne zezwolenie na połów ryb w Łowisku „GROBLE” nr 218

Rozdział I

Postanowienia ogólne

&1 Niniejszy regulamin zatwierdzony przez organizatora zawodów Koło 10 Chrzanów-Miasto określa zakres i tryb działania , organizację i zasady rozgrywania zawodów sumowych w dniu 17/18 07 2020

&2 W zawodach mogą uczestniczyć osoby w wieku od 18 lat

&3 Organizator Koło nr10 Chrzanów-Miasto  zastrzega sobie prawo do zmiany przepisów i regulaminu w dowolnym czasie trwania zawodów jak i na dowolnym etapie przeprowadzania zapisów na zawody

&4 Wszystkie osoby biorące udział w zawodach będą zobowiązane do podpisania formularza rejestracyjnego oraz akceptację ostatecznego regulaminu zawodów jak również formularza dotyczącego  zapobieganiu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa .

&5 wszystkie protesty i nieprawidłowości podczas zawodów należy zgłaszać niezwłocznie do organizatora lub sędziego.

&6 Każda próba obrażania lub utraty nietykalności cielesnej sędziego lub organizatora będzie prowadzić do natychmiastowej dyskwalifikacji uczestnika z zawodów sumowych  bez możliwości ponownego uczestnictwa w przyszłości

&7 Organizator Koło nr10 Chrzanów-Miasto  zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku i wypowiedzi uczestników zawodów na różnych polach dystrybucji m.in. w prasie Internecie radiu .

&8 Zapisy na zawody u organizatora do 13 07 2020 włącznie  nr tel.608 570 923.

&9  Udział w zawodach jest bezpłatny

Rozdział II

Skrócony plan zawodów

Rejestracja 17 07 2020 w godzinach  17.00 – 18.00

Ceremonia otwarcia , losowanie stanowisk 18.00

Rozpoczęcie zawodów 17 07 2020 godzina 19.00

zakończenie zawodów 18 07 2020 godzina 6.00

ogłoszenie wyników , wręczenie nagród 18 07 2020 godzina 7.30

Rozdział III

Rejestracja

&1 Każdy zawodnik musi zarejestrować się w godzinach rejestracji i dostarczyć wymagane dokumenty( aktualne zezwolenie na połów ryb w Łowisku specjalnym „GROBLE” nr 218 )Nie dostarczenie dokumentacji skutkować będzie nie zarejestrowaniem uczestnika

.&2 Podczas rejestracji każdy zawodnik będzie losował jeden numer stanowiska

&3 Nie stawienie się zawodnika do rejestracji może skutkować wykluczeniem z zawodów.           O wypadkach losowych utrudniających przybycie należy niezwłocznie poinformować             organizatora

&4 Zawodnicy spóźnieni na rejestracje będą ostatnimi w oficjalnym losowaniu

Rozdział VI

Nagrody

&1 Zwycięzcą zawodów zostanie zawodnik z największą ilością punktów za złowione ryby. W przypadku takiego samego wyniku dwóch lub więcej uczestników decydować będzie największa złowiona ryba przez danego zawodnika (długość w centymetrach w przypadku tej samej długości decyduje waga).

&2 Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na oficjalnym zakończeniu zawodów

&3 Nagrodzone zostaną: I, II, III lokata, oraz łowca największej ryby Big Fish, przewidziane są również upominki dla uczestników poza podium

Rozdział VII

Regulamin zawodów

&1 Podczas zawodów obowiązują przepisy Ustawy o Rybactwie Śródlądowym, oraz Regulamin Łowiska Specjalnego „GROBLE” nr 218

&2 Złowione ryby muszą być bezzwłocznie zgłaszane sędziemu

&3 Każda zawodnik  może łowić maksymalnie na 2 wędki

&4 Wejście do wody jest zabronione

&5 W zawodach liczą się ryby: Sum od 70 cm

&6  jeżeli branie nastąpi tuż przed godziną 6.00 w dniu 18 07 2020 ryba musi być wyholowana w 20 minut inaczej nie zostanie zaliczona

&7 Niestosowanie się do powyższego regulaminu może skutkować dyskwalifikacją .

&8 Pozyskanie żywca w celu użycia jako przynęty może odbywać się z chwilą wejścia zawodnika na stanowisko, zaleca się stosowanie przynęt typowo sumowych (kulki proteinowe, wątroba itp.)

&9 Każdy złowiony wymiarowy  sum podlega zabraniu przez zawodnika który go złowił

&10 Każdy złowiony drapieżnik inny niż sum podlega natychmiastowemu wypuszczeniu do wody.

Rozdział VIII

Zgłaszanie połowów, warzenie ryb

&1 Przy warzeniu i mierzeniu musi być sędzia lub organizator zawodów

&2 Każda ryba musi być zmierzona przymiarem od sędziego lub organizatora pomiar wszystkich ryb tym samym przymiarem.

&3 Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiarów ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra.

Rozdział IX

Zakończenie

&1 Organizator zawodów  zobowiązuje uczestników zawodów do przestrzegania niżej wymienionych zasad:

  • zakazu niszczenia
  • zabrania ze sobą śmieci do wyznaczonych miejsc
  • zakazu spożywania alkoholu

&2

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygać będzie bezpośrednio organizator zawodów.

xxx

Zawody Sumowe

 

 

Zarząd Koła nr 10 Chrzanów-Miasto na wniosek członków koła organizuje zawody sumowe  w dniu 17/18  07 2020 r. W zawodach uczestniczyć mogą członkowie koła nr 10 którzy posiadają aktualne zezwolenie na połów ryb w łowisku specjalnym „GROBLE” nr 218. Zapisy na zawody przyjmowane będą do 13 07 2020 u organizatora nr tel. 608 570 923 Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne.   Uczestników zawodów obowiązuje Regulamin Zawodów Sumowych zamieszczony na stronie Internetowej koła jak również na tablicach informacyjnych łowiska „GROBLE” nr 218.