Opłaty

Wysokość opłat w 2021 roku

Składka członkowska

Składka podstawowa                    –     100 PLN                                                                                                   ulgowa 50%                                      –           50 PLN                                                                                                 ulgowa 75%                                      –           25 PLN                                                                                                 członek uczestnik 75%                –           25 PLN

Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniająca do wędkowania na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW Katowice

Pełna roczna uprawnia do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wszystkimi metodami, oraz ze środków pływających na wodach nizinnych, oraz do wywożenia zanęt i przynęt .  Koszt 175 PLN

Niepełna nizinna uprawnia do wędkowania na wodach nizinnych wszystkimi metodami z brzegu i z lodu, oraz ze środków pływających z prawem do wywożenia zanęt i przynęt.           Koszt 150 PLN

Niepełna nizinna uprawniająca do wędkowania na wodach nizinnych wszystkimi metodami wyłącznie z brzegu i  lodu z prawem do wywożenia zanęt i przynęt tzw. modelami z wyłączeniem środków pływających. Koszt 125 PLN

Szczegółowe informacje udzielane są przez Skarbnika przy dokonywaniu opłat

Komisja egzaminacyjna

                                                 Uchwała nr 1/2021                              Prezydium Zarządu Okręgu PZW w  Katowicach                                                                              z dnia 21.01.2021 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Koła PZW     nr 10 Chrzanów

Na podstawie § 48 ust. 2 w związku z § 47 pkt. 30 Statutu PZW        z dnia 15. 03. 2017 r.

                 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach                                                                                          uchwala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  § 1                                                                                            Powołuje na wniosek Zarządu Koła nr 10 Chrzanów następujący skład komisji  egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską :                                                                                                                                              1.         Bogdan Michałek            -przewodniczący Komisji.                             2.         Ryszard Madej                    -członek  komisji                                                   3.         Zdzisław Pater                   -członek komisji                                                     4.         Mieczysław Wartalski   -członek komisji

                                                                      § 2                                                                                           Uzupełnienie składu komisji egzaminacyjnej może nastąpić w przypadku zdekompletowania do dwóch osób lub braku przewodniczącego komisji.

                                                                       § 3                                                                                          Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Koła PZW nr 10 Chrzanów.

                                                                      § 4                                                                                           Traci moc uchwała nr 97/2020 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 10. 12. 2020 r.

                                                                     § 5                                                                                             Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku

 

Wiceprezes ZO ds. Organizacyjnych                           Prezes ZO

      Janusz Olszewski                                                                     Mirosław Iwański

 

 

Sprzedaż znaków

Informujemy że sprzedaż znaków będzie kontynuowana w każdą sobotę w godzinach od 9.00 – 12.00 do ostatniej soboty  Kwietnia.                                                                                                                                   Jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające sprzedaż, poinformujemy o tym w odrębnym komunikacie na stronie internetowej naszego koła.                                                                                   Jednocześnie przypominamy wszystkim zainteresowanym zakupem znaków o konieczności stosowania się do zaleceń dotyczących sytuacji epidemicznej zamieszczonych w poprzednim komunikacie.

Sprzedaż znaków

Informujemy wszystkich zainteresowanych że w dniu 16. 01.  2021 r. w godzinach 9.00 – 12.00 sprzedawane będą znaki                      ( pozwolenia na amatorski połów ryb ).

Wszystkich zainteresowanych prosi się o zachowanie reżimu sanitarnego t.j. wchodzenie do siedziby koła pojedynczo, zasłanianie ust i nosa maseczką,  dezynfekowanie rąk po wejściu do pomieszczenia, stosowanie się do wszystkich poleceń osób sprzedających znaki i wydających kartoteki.

Przypominamy również osobom  oczekującym na zewnątrz o konieczności zasłaniania ust i nosa, jak również o obowiązku zachowania odległości 2m między osobami.

Przestrzeganie powyższych zasad jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa osób obsługujących Wędkarzy, jak również dla samych zainteresowanych zakupem znaków.

Życzenia Noworoczne

Wszystkim  Członkom oraz Sympatykom Koła PZW nr 10 Chrzanów-Miasto życzymy wszelkiej pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń, dużo zdrowia, optymizmu i powodzenia w życiu prywatnym jak również  sukcesów w realizowaniu swojej pasji wędkarskiej.                                                                    Wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym Nowym Roku 2021

                                                                        składa                                                                                                                                                                               Zarząd Koła PZW nr 10

 

Ostatnie zarybianie w 2020 roku

W dniu 19.  11. 2020r. odbyło się zarybienie akwenu „GROBLE”    nr 218 rybą rodzimą.  Do akwenu wpuszczono: 100 kg szczupaka, 50 kg okonia, 50 kg lina, oraz 55 kg jazia. Zarybienie to zostało sfinansowane z dotacji Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Zarząd koła PZW nr 10 Chrzanów-Miasto uprzejmie dziękuje sponsorom : Urzędowi Miasta Chrzanów oraz Starostwu Powiatowemu za przeznaczenie środków finansowych na zakup ryby rodzimej, do akwenu „GROBLE nr. 218 . Zabieg ten w sposób wydatny wpłynie na poprawę różnorodności gatunkowej
w środowisku wodnym zbiornika „GROBLE”, a co za tym idzie umożliwi zachowanie równowagi biologicznej .  Dziękując Sponsorom za partycypowanie w kosztach utrzymania ośrodka wędkarskiego „GROBLE” pragniemy podkreślić że nasza współpraca trwa do wielu lat i od wielu lat otrzymujemy pomoc finansową tak z Urzędu Miasta Chrzanów  jak i ze Starostwa Powiatowego. Taki stan rzeczy umożliwia organizowanie imprez rekreacyjnych dla różnych środowisk, propagowanie zdrowego stylu życia, rozpowszechnianie sportu wędkarskiego jako jednej z form rekreacji. Zarząd Koła dziękując Sponsorom wyraża jednocześnie nadzieję na dalszą konstruktywną  współprace dla osiągnięcia wspólnego celu jakim jest zadowolenie społeczeństwa naszego regionu.

Zarybianie

W dniu 12. 11. 2020r. dokonano zarybienia akwenu „GROBLE” nr 218 rybą rodzimą. Do stawów wpuszczono 170kg lina, oraz 495kg karpia tzw „kroczka”.

W związku z powyższym wprowadza się zakaz wędkowania na obszarze całego łowiska nr. 218 od dnia 12. 11. 2020r. od godziny 12.00 do dnia 14. 11. 2020r. do godziny 6.00 .

 

Zarybianie rybą rodzimą

W dniu 12. 11. 2020r. nastąpi zarybienie akwenu „Groble” nr. 218 rybą rodzimą. Będzie to pierwszy etap  Zarybienia, finansowany  z funduszy Urzędu Miasta Chrzanów.

Drugi etap zarybienia rybą rodzimą będzie miał miejsce w dniu 13. 11. 2020r. lub w dniu 16. 11. 2020r. w zależności od możliwości dostawcy. Drugi etap zarybiania finansowany będzie z funduszy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

O ilości ryby wpuszczonej do poszczególnych stawów, oraz o przekroju gatunkowym poinformujemy po zakończeniu zarybiania.

 

Zarybianie

W dniu 08. 10. 2020 r uzupełniono zasoby karpia w łowisku „GROBLE” w następujących ilościach:

Staw nr 1 –  50 kg

Staw nr 2 – 200 kg

Staw nr 3 – 450 kg

Łącznie wpuszczono do łowiska 700 kg karpi

Jeszcze w tym sezonie planowane jest wzbogacenie łowiska rybą rodzimą, o szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie.